การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังผ่าน PDA

Main Article Content

นคร ทุตาสิทธิ์
มาลีรัตน์ โสดานิล

Abstract

บทความนี้เป็นรายงานการวิจัยเชิงประยุกต์เป็นการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการคลังสินค้าบน PDA โดยใช้เครื่อง PDA เป็นอุปกรณ์ช่วยในการจัดการ เพราะเครื่อง PDAนั้นมีขนาดเล็กสะดวกในการพกพาไปยังคลังสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานเพราะสามารถบอกตำแหน่งสินค้าได้จาก PDA ระบบที่พัฒนาสามารถบริหารการนำเข้าและเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการหาตำแหน่งสินค้าโดยการใช้เครื่อง PDA นั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะสามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้รูปภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ และยังบอกตำแหน่งที่ตั้งด้วยตัวอักษรอีกด้วย เพื่อความถูกต้องแม่นยำ นอกจากนั้นยังมีระบบควบคุมการใช้งานโดยการแบ่งระดับผู้ใช้งานระบบนี้จะพัฒนาบน Pocket PC 2003 ใช้ Microsoft Visual Studio .Net 2003 ระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft SQL Server CE 2.0 บนเครื่อง PDA หลังจากการทดสอบระบบ พบว่าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจกับระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่าระบบงานมีความสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานการจัดการสินค้าคงคลังได้เป็นอย่างดี

Article Details

Section
บทความวิจัย