การค้นหาใบหน้าคนในภาพสีโดยใช้แบบจำลองของสีผิวและคณิตศาสตร์มอร์โฟโลจิค

Main Article Content

ชัยนันท์ สมพงษ์
สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

Abstract

ปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระบบที่สามารถพิสูจน์ทราบ และระบุยืนยันตัวตน วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ คือเพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีค้นหาใบหน้าคนในภาพสี โดยใช้แบบจำลองของสีผิวและคณิตศาสตร์มอร์โฟโลจิค ภาพที่นำมาทดสอบเป็นภาพใบหน้าตรงหันหรือเอียงได้ประมาณ ±5° ตามธรรมชาติ ซึ่งแบ่งภาพเป็นสองชุด ชุดที่ 1 สำหรับทดสอบความสามารถโปรแกรมที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของแสงขนาดจำนวนของภาพใบหน้า และลักษณะของภาพใบหน้า ส่วนภาพชุดที่ 2 สำหรับวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมซึ่งขั้นตอนวิธีสองขั้นตอนหลักๆ คือการหาบริเวณพื้นที่สีผิว และการเลือกภาพใบหน้าคู่แข่ง และการหารายละเอียดบนใบหน้าของแต่ละภาพใบหน้าคู่แข่งจากการทดสอบพบว่า สามารถค้นหาใบหน้าที่มีความแปรผันด้านเงื่อนไขของแสงและความซับซ้อนของฉากหลัง ซึ่งวัดประสิทธิภาพโดยภาพหนึ่งใบหน้าจำนวน 108 ภาพ มีอัตราความถูกต้อง 94.44% และใช้เวลาในการประมวลผล 3.54 ±0.61วินาที

Article Details

Section
บทความวิจัย