โปรแกรมถ่ายเสียงคำศัพท์อักษรโรมันเป็นอักษรไทยตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน

Main Article Content

ชาญชัย สุทธิวิเศษศักดิ์
วิเศษ ศักดิ์ศิริ

Abstract

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโปรแกรมถ่ายเสียงคำศัพท์อักษรโรมันเป็นอักษรไทยตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน โดยให้ผู้ใช้ทำการคีย์คำศัพท์อักษรโรมัน (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 7 ตัวอักษร โปรแกรมจะถ่ายเสียงคำศัพท์อักษรโรมันให้เป็นคำอ่านอักษรไทย โดยใช้อัลกอริทึมกำหนดการถ่ายเสียง ซึ่งมิใช่เป็นลักษณะของการเก็บคำอ่านไว้ในฐานข้อมูลก่อนล่วงหน้า เริ่มจากศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของอักษรโรมันว่าสามารถถ่ายเสียงออกมาเป็นอักษรไทยได้อย่างไร โดยใช้หลักเกณฑ์การถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน ลักษณะการทำงานคือ การสร้างตารางเปรียบเทียบอักษรโรมันแปลงให้เป็นพยัญชนะไทย โดยตารางนั้นได้อ้างอิงมาจากราชบัณฑิตยสถาน เก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งเมื่อผู้ใช้ป้อนคำศัพท์เข้ามา โปรแกรมก็จะตรวจสอบเงื่อนไข และเปรียบเทียบตัวอักษรจากตารางแล้วแปลงเป็นพยัญชนะไทย จากนั้นจะแสดงคำอ่านเป็นอักษรไทยออกมา จากการทดลองพบว่า 62.88 % สามารถถ่ายเสียงคำศัพท์อักษรโรมันให้เป็นคำอ่านภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน จากตัวอย่างที่สุ่มเลือกมาทั้งหมด 431 คำ โดยนำมาจากหนังสือคำศัพท์เฉพาะทางจำนวน 5 เล่ม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

Article Details

Section
บทความวิจัย