ระบบแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย

Main Article Content

อุมาพร สุดเวหา
ทวีศักดิ์ สุวรรณจริตกุล
อนิราช มิ่งขวัญ

Abstract

การแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้นอกเหนือความรู้จากสถานศึกษาซึ่งในการแสดงผลงานแต่ละครั้งจะแสดงในรูปแบบของบอร์ดหรือแท่นนำเสนอผลงาน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรในการจัดทำ ผู้เขียนได้นำเสนอระบบแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งได้นำเทคโนโลยี Bluetooth มาพัฒนาระบบ Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สาย ประเภทหนึ่ง โดยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ในการทำงานของระบบได้กำหนดให้ส่วนของชิ้นงานมีอุปกรณ์ Bluetooth ประจำแต่ละชิ้นงาน ในส่วนผู้เข้าชมมีเครื่อง Mobile Device ซึ่งระบบจะใช้เครื่อง Notebook ที่สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ได้ สำหรับแสดงข้อมูล เมื่อผู้เข้าชมอยู่รัศมีของชิ้นงาน และผู้เข้าชมสามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ จดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละชิ้นงานได้ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอผลงานโดยนำไปประยุกต์ใช้กับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ระบบแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ผ่านเครือข่ายไร้สายนี้ทำให้เกิดเป็นทางเลือกหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่จะนำไปจัดแสดงผลงานของแต่ละแห่งได้ และเกิดความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าชมงานพิพิธภัณฑ์

Article Details

Section
บทความวิจัย