ระบบสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Main Article Content

สมศักดิ์ บุตรสาคร

Abstract

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ต่างมีการแข่งกันสูง ทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ การตลาด การแทรกแซงจากภาครัฐ รวมทั้งความพร้อมในการจัดการศึกษา โครงาสร้างของระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่เดิมการบริหารงานมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการตัดสินใจในการบริหารจะใช้อาศัยความเชี่ยวชาญของผู้บริหารโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าผู้บริหารนั้นมีประสบการณ์สูงในการบริหารงานจะเป็นข้อได้เปรียบและสามารถนำพามหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป และหนึ่งในการบริหารงานนั้นจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งในแง่ของงบประมาณที่สูญเปล่ากำลังคนที่เสียไปรวมทั้งความรู้สึกที่สูญเสียไป ดังนั้น ระบบสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจ (Decision Support System) จึงได้เข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สามารถเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารได้ อีกทั้งการปรับปรุงข้อมูลโดยเฉพาะในฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาซึ่งมีขนาดใหญ่

 

Article Details

Section
บทความวิชาการ