แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บ การบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Main Article Content

ณัฐวี อุตกฤษฎ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล และการบริหารข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในภาพรวม ที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายในสถาบัน ด้วยแบบสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดเก็บ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้ทำงานร่วมกันได้ เพราะหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลสารเทศไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจของผู้บริหารแนวทางการพัฒนาและการบริหารข้อมูลสารสนเทศพบว่าหน่วยงานต้องการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลวิจัย และฐานข้อมูลผู้วิจัยมากที่สุด สำหรับแนวทางพัฒนาเชิงปฏิบัติ อาจพิจารณาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บเซอร์วิส แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบริหาร ควรคำนึงถึงการกำหนดนโยบาย การให้อำนาจผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ คณะกรรมการ และผู้จัดการโครงการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การกำกับติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนงบประมาณ

Article Details

Section
บทความวิชาการ