การประมาณค่าความลดทอนอัลตร้าซาวด์โดยวิธีฟูริเยร์เซนทรอยด์ชิพ

Main Article Content

มีชัย โลหะการ
อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร

Abstract

ค่าการลดทอนสัญญาณอัลตร้าซาวด์เป็นค่าที่มีความสำคัญค่าหนึ่ง เพราะเป็นค่าเฉพาะตัวของวัตถุแต่ละชนิด งานวิจัยนี้นำเสนอการประมาณค่าการลดทอนสัญญาณอัลตร้าซาวด์ โดยวิธีฟูริเยร์เซนทรอยด์ชิพ (Fourier Centroid Shift) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในโดเมนความถี่ โดยสัญญาณอัลตร้าซาวด์ถูกจำลองขึ้นมาจากสมการคณิตศาสตร์โดยมีความถี่กลางอยู่ที่ 1 MHz และ 5 MHz โดยระบบที่จำลองขึ้นเป็นสัญญาณอัลตร้าซาวด์ที่ส่งเข้าไปในโลหะ ที่แช่อยู่ในน้ำ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการหาค่าการลดทอนสัญญาณอัลตร้าซาวด์ โดยวิธีฟูริเยร์เซนทรอยด์ชิพมีความผิดพลาดต่ำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุที่ไม่เป็นแบบเนื้อเดียว เช่น เนื้อเยื่อ และกระดูก เป็นต้น

Article Details

Section
บทความวิจัย