การจัดตารางสอนอัตโนมัติในมหาวิทยาลัยโดยใช้จีเนติกอัลริทึมแบบหลายจุดประสงค์

Main Article Content

เรืองชัย มุททาหัตถากร
พยุง มีสัจ

Abstract

การจัดตารางสอนเป็นงานที่มีความซับซ้อน มีข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้การจัดตารางสอนต้องใช้เวลามาก และด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอจีเนติกอัลกอริทึมแบบหลายจุดประสงค์มาแก้ปัญหาการจัดตารางสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการทดสอบจีเนติกอัลกอริทึมแบบหลายจุดประสงค์ให้ผลลัพธ์ที่ดี เมื่อใช้ความน่าจะเป็นในการสลับสายพันธุ์เป็น 0.9 และความน่าจะเป็นในการกลายพันธุ์เป็น 0.1 และการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้สอนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดตารางสอนจำนวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ผลปรากฏว่าการจัดตารางสอนอัตโนมัติในมหาวิทยาลัยโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึมแบบหลายจุดประสงค์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x = 3.99, S.D. = 0.65)

Article Details

Section
บทความวิจัย