อัลกอริทึมการประมาณการเคลื่อนไหวสำหรับการประมวลผลด้วยฮาร์ดแวร์

Main Article Content

มานะ กรัษประพัน
อภิเนตร อูนากูล

Abstract

เทคโนโลยีการพัฒนาหน่วยประมวลผลเฉพาะทางได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับงานประมวลผลที่ต้องมีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก เช่น การเข้ารหัสวิดีโอ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาหน่วยประมวลผลเฉพาะทางเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการเข้ารหัสวิดีโอ โดยมีการพัฒนาเฉพาะในส่วนของขั้นตอนการประมาณการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการประมวลผลมากที่สุดในการเข้ารหัสวิดีโอที่ใช้ในปัจจุบันในการเพิ่มความเร็วให้กับการประมวลผลด้วยวิธีนี้ การเลือกอัลกอริทึมการประมาณการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับการนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลได้อีกระดับหนึ่ง  โดยพัฒนาอัลกอริทึมที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีชื่อว่า Two-Level Parallel Hierarchical One-Dimensional Search (2LPHODS) โดยปรับปรุงมาจากอัลกอริทึม Parallel Hierarchical One-Dimensional Search (PHODS) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่มีความเร็วสูง ไม่ซับซ้อน และยังมีรูปแบบอัลกอริทึมแบบขนานทำให้มีประสิทธิภาพสูงเมื่อนำไปสร้างเป็นฮาร์ดแวร์ แต่ในด้านความคลาดเคลื่อนของผลลพั ธ์ยังมีมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาอัลกอริทึมดังกล่าวขึ้นมาโดยลดความเร็วในการประมวลผลลงเล็กน้อย แต่เพิ่มความถูกต้องของผลลัพธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง และยังคงคุณสมบัติเด่นของอัลกอริทึมดั้งเดิมเอาไว้

Article Details

Section
บทความวิจัย