การแยกพยางค์เสียงพูดภาษาไทยโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต

Main Article Content

จักรพันธ์ จิตรทรัพย์
อุทัย ศรีธีระวิโรจน์
สมเกียรติ อุดมมหรรษากุล

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการแยงพยางค์ของสัญญาณเสียงพูดภาษาไทยในกรณีที่เสียงพูดนั้นติดกัน อันเนื่องมาจากเสียงของผู้พูดมีลักษณะเสียงใหญ่ หรือการพูดค่อนข้างเร็ว จึงทำให้ปลายพยางค์ของเสียงข้างเคียงเกิดการซ้อนทับกัน หรือ เกยกัน (Overlap) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะนำขบวนการแปลงเวฟเล็ต (Wavelet transform) 1 ระดับเข้ามาช่วยในการแยกพยางค์ซึ่งการแปลงเวฟเล็ตจะเป็นการแยกสัญญาณเสียงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของสัญญาณความถี่ต่ำ และส่วนของสัญญาณความถี่สูง จากนั้นทำการทิ้งสัญญาณความถี่ต่ำ และนำเฉพาะสัญญาณความถี่สูง (High frequency) มาแปลงเวฟเล็ตกลับ (IDWT) จากนั้นนำสัญญาณเสียงนี้ไปใช้เพื่อช่วยในการแยกพยางค์ของสัญญาณเสียง ซึ่งผลของการนำเอาสัญญาณเสียงความถี่สูงมาวิเคราะห์จะทำให้การแยกพยางค์มีความถูกต้องถึงร้อยละ 98.12%

Article Details

Section
บทความวิจัย