เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการไขว้เปลี่ยน LZWGA

Main Article Content

สมรักษ์ นุ่มนาค
วรเศรษฐ สุวรรณิก

Abstract

การเข้ารหัสแบบ LZW ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (LZWGA) เป็นอัลกอริทึมที่พัฒนามาจากขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) LZWGA เข้ารหัสโครโมโซมในรูปแบบที่สามารถคลายได้ด้วยอัลกอริทึม Lempel-Ziv-Welch (LZW) การเข้ารหัสแบบนี้ช่วยลดขนาดของโครโมโซมลงและทำให้อัลกอริทึมสามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่มากได้งานวิจัยนี้ เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการไขว้เปลี่ยนแบบต่าง ๆ ใน LZWGA โดยทดลองกับปัญหา OneMax และปัญหา Royal Road ขนาดหนึ่งล้านบิต ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า วิธีการไขว้เปลี่ยนแบบยูนิฟอร์มให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยหลังจากการวิวัฒนาการดำเนินไป 100 รุ่น วิธีการไขว้เปลี่ยนแบบยูนิฟอร์มให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยดีกว่าวิธีการไขว้เปลี่ยนแบบจุดเดียว 1.59 เท่า และ 2.0 เท่า และดีกว่าวิธีการไขว้เปลี่ยนแบบสองจุด 1.6 เท่า และ 2.2 เท่า ในปัญหา OneMax และ Royal Road ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย