แนวคิดในการจัดระบบการบริหารสำนักงานอัตโนมัติในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Main Article Content

ภาวิณี บุณยโสภณ

Abstract

การแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันทำให้หลายประเทศต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้สำหรับประเทศไทยนั้นผู้เขียนบทความมีความเห็นว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ได้รับผลกระทบในการส่งออกสินค้าเป็นอย่างมากเพราะต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็ง ตัวอย่างต่อเนื่องจึงทำให้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยประสบปัญหาด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต และเสียเปรียบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพร้อมด้านการผลิตสินค้าและบริการ เช่น เงินลงทุน บุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ระบบการขนส่งสินค้า การตลาด เป็นต้นนอกจากนี้การผลิตสินค้าครั้งละมากๆ (Mass production) ของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะทำให้สินค้ามีราคาต้นทุนถูกกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตจำนวนน้อยกว่าอีกทั้งความเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศจะมองถึงระบบการบริหารจัดการในภาพรวมของบริษัท (Company Profile)

Article Details

Section
บทความวิชาการ