การพัฒนา Virtual Private Network ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Main Article Content

วรรณวิมล ปัญญาจงถาวร
พยุง มีสัจ

Abstract

การพัฒนา Virtual Private Network ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมต่อจากภายนอกผ่านเครือข่ายสาธารณะ หรือเทคโนโลยีระบบเครือข่ายรูปแบบใหม่ ให้สามารถใช้บริการข่าวสารและระบบภายในได้อย่างปลอดภัย ระบบที่พัฒนาขึ้นทำการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายวีพีเอ็น ที่ใช้โปรแกรม OpenVPN เวอร์ชัน 2.0 บนระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 2000 ในโซนเครื่องแม่ข่าย สำหรับการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายภายนอก (DMZ Zone) ในเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ กำหนดและพิสูจน์สิทธิในการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายภายใน โดยใช้ใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate) การกำหนดเงื่อนไขรองรับการทำงานและตรวจสอบความปลอดภยัตามระดับมาตรฐานของโปรแกรม ใช้วิธีการทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ใช้งานผ่านเครือข่ายสาธารณะ 5 สถานที่ ประเมินผลความพึงพอใจจากการติดตั้ง การเชื่อมต่อและการใช้งานด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ด้าน (Requirement Test, Usability Test, Performance Test และ Security Test)

Article Details

Section
บทความวิชาการ