ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการติดตั้ง และบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ควบคุมของสำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านระบบ GIS WEB

Main Article Content

สุภาพรรณ วิวัฒนะ
ทองพูล หีบไธสง

Abstract

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการติดตั้งและบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ควบคุมของสำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS WEB ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบการติดตั้งและบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ควบคุมโดยใช้งานผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบนี้สามารถหาตำแหน่งอ้างอิงในการติดตั้งและการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ควบคุมได้ เป็นระบบที่ทำงานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยพัฒนาระบบจากโปรแกรมภาษา ASP ร่วมกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 ส่วนโปรแกรมสำหรับจัดทำแผนที่เพื่อนำเสนอผ่านระบบ Intranet / Internet คือโปรแกรมAutodesk MapGuide 6.5 ใช้ข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน 1:4,000 และ 1:20,000 หลังจากระบบพัฒนาเสร็จได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของระบบ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และผลการประเมินกลุ่มผู้ใช้ระบบได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีเกณฑ์ของการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี

Article Details

Section
บทความวิจัย