การพัฒนาเกมแนวต่อสู้โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจินและอัลกอริธึมแบบเอ-สตาร์

Main Article Content

สัญญา เครือหงษ์
สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง

Abstract

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาเกมแนวเกมต่อสู้โดยใช้ชุดคำสั่งสำหรับการสร้างเกม (CDX Engine) มาเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมในด้านการแสดงผลมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนา โปรแกรมเกม อาทิ การแสดงผลทางด้านภาพ เสียง และการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต รวมทั้งการนำหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) แบบเอ-สตาร์ (A-Star Algorithm) เข้ามาร่วมด้วยเพื่อใช้สำหรับพัฒนาระบบโจมตีของศัตรูโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงทำการออกแบบตามแนวความคิดโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของเกม ทั้งตัวละคร ฉากและเสียงประกอบ เมื่อพัฒนาโปรแกรมเกมเสร็จ ผลการประเมินโดยจะใช้แบบสอบถามจากผู้ทดลองใช้งานจำนวน 50 คน ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยคือ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ถือว่าอยู่ในระดับดี

Article Details

Section
บทความวิจัย