การประมาณการเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายโดยวิธีแบบจำลองสมการโครงสร้าง

Main Article Content

สมชาย ปราการเจริญ
อุดม จีนประดับ
มนต์ชัย เทียนทอง
ราชันย์ บุญธิมา

Abstract

ปัจจุบันในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่าย เทคนิค สูตรที่ใช้ในการประมาณเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมๆ เช่น COCOMO, SLIM ไม่สามารถประมาณเวลาดังกล่าวได้ถูกต้อง ในที่นี้ผู้วิจัยได้ทดลองจัดสร้างแบบจำลองในการประมาณการเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่าย (Transaction processing web based application) จากกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยวิธีการแบบจำลองสมการโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างรวบรวมจากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายของหน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวน 208 โครงการ จากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้นำไปสอบถามความถูกต้องกับโครงการอื่น ๆ อีกจำนวน 30 โครงการ ผลการสอบทานพบว่า แบบจำลองให้ความผิดพลาดในการประมาณการเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประมาณ 150.77% ในขณะที่ค่าความผิดพลาดในการประมาณเวลา โดยวิธีการอื่น ๆ เช่น COCOMO-II ให้ความผิดพลาดประมาณ 171.21% และแบบจำลองมีค่าความแม่นยำในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 96.6%

Article Details

Section
บทความวิจัย