การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

Main Article Content

ภรัณยา อำฤครัตน์
อภินันท์ จุ่นกรณ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นให้การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลข้อมูล มีความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งตัวระบบได้ทำการผสานตัวบ่งชี้จากการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากตัวบ่งชี้ของทั้ง 3 หน่วยงานจะมีตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวเดียวและเกณฑ์เดียวกัน ตัวบ่งชี้ที่คล้ายกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษานี้ประกอบ ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ ส่วนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และส่วนสำหรับผู้ใช้บริการ จัดทำในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) การพัฒนาได้ใช้ภาษา PHP เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งานคือ MySQL การประเมินประสิทธิภาพระบบได้ทดลองใช้งาน แล้วทำการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบสามารถลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน มีความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย