การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Main Article Content

ศรีสกุล แสงสุวรรณ
สุชา สมานชาติ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้คือการนำทฤษฎีของโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชั้น (Multi-layer feed forward neural network) โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบแพร่กระจายกลับ (Back propagation learning) มาประยุกต์ใช้เพื่อพยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยการใช้โปรแกรมแมตแล็บ (MatLab) ในการปรับค่าน้ำหนัก และค่าไบแอส (Bias values) ของโครงข่ายและใช้ PHP Hypertext Preprocessor ในการสร้างเว็บไซต์ สำหรับการพยากรณ์ราคาทองคำโดยนำค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากโปรแกรมแมตแล็บ (MatLab) มาใช้ในการคำนวณค่าพยากรณ์ ข้อมูลอนุกรมเวลาของราคาทองคำจะถูกจัดเก็บ แปลงค่าข้อมูลด้วยวิธีการนอมัลไลซ์ (Normalization) และจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการคำนวณแบบเลื่อนหน้าต่าง (Sliding window) ก่อนที่จะถูกส่งเข้าไปทำการฝึกสอนและทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้โปรแกรมแมตแล็บ (MatLab) เพื่อที่จะหาโครงสร้างนิวรอนที่ดีที่สุดซึ่งมีค่า MSE (Mean Square Error) น้อยที่สุดจาก 50 โครงสร้าง ที่สร้างจากข้อมูลที่มีอยู่ จากนั้นโครงสร้างที่ถูกเลือกและค่าตัวแปรต่างๆ จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการคำนวณค่าพยากรณ์ และนำขั้นตอนเหล่านี้จะถูกใช้งานเพื่อการทำนายราคาทองคำจากเว็บไซต์

Article Details

Section
บทความวิจัย