การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เอ็กซ์พลอเรอร์ เบราเซอร์

Main Article Content

ณรงค์ โพธิ
สมชาย ปราการเจริญ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เบราเซอร์ ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ในการตรวจสอบและป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเป็นส่วนที่ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ลบ ค้นหา และกรองข้อมูลในฐานข้อมูลของ โปรแกรม และ 2) โปรแกรมตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เป็นส่วนที่จะใช้ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ใช้งานผ่านโปรแกรม IE หากพบว่ามีเว็บไซต์ที่เปิดตรงกับฐานข้อมูลของโปรแกรม โปรแกรมจะปิดเว็บไซต์นั้นทันทีและเปิดเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ขึ้นมาแทน ขณะทำงานโปรแกรมจะซ่อนอยู่ใน Task Bar เหมือนกับโปรแกรมตรวจสอบและป้องกันไวรัส เช่น Norton Antivirus เป็นต้น

Article Details

Section
บทความวิจัย