การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับสภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

จารึก ชื่นสมบัติ
วิชัย แหวนเพชร
ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

Abstract

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอสภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยพิจารณานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่กำลังศึกษาอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากเครื่องมือในการประเมินคุณภาพด้านบริการที่เรียกว่า Servqual ของ Valarie A. Zeithaml, Parasuraman & Leonard L. Berry โดยได้ทำการประเมินระดับคุณภาพการบริการด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากรคอมพิวเตอร์ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี และเป็นนักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักศึกษามีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่นักศึกษามีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก นักศึกษาภาคปกติกับภาคพิเศษมีสภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน หากแต่นักศึกษาภาคพิเศษมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าภาคปกติ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายในกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน โดยที่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายในมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายนอก

Article Details

Section
บทความวิจัย