ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมด้วยตัวกระทำการกระโดดแบบสัมพัทธ์ชนิดปรับตัวได้

Main Article Content

สุขแสง คูกนก
พยุง มีสัจ
นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์
จรัญ แสนราช

Abstract

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เป็นกระบวนวิธีการหาคำตอบ (solutions) ที่ให้ค่าเหมาะสมของปัญหา โดยอาศัยหลักการจากทฤษฎีวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนี้ ยังถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการคำนวณวิวัฒน์  (Evolutionary Computing) งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาตัวกระทำแบบใหม่ ชนิดปรับตัวได้ ที่เรียกว่าตัวกระทำการกระโดดแบบสัมพัทธ์ (Adaptive Relative Jump Operator) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมการทำงานของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพิ่มความเร็วในการหาคำตอบการทำงานของตัวกระทำใหม่นี้ จะทำงานเมื่อพบประชากรที่มีความแข็งแรงสูง 2 ค่า แล้วคำนวณความแตกต่างของยีนของตัวแปรเดียวกัน ระหว่างประชากรทั้งสองนั้นแบบสัมพัทธ์แล้วคำนวณหาค่าของตัวแปรใหม่ จากจุดที่มีความแข็งแรงสูงสุดเดิม การปรับตัวได้ของตัวกระทำการโดดสัมพัทธ์ ใช้วิธีปรับค่าความน่าจะเป็นในการทำงาน เปลี่ยนตามจำนวนรุ่นของการคำนวณวิวัฒน์ ผลที่ได้จะทำให้ได้ค่าเหมาะสมของปัญหาที่ดีขึ้น อีกทั้งจำนวนรุ่นในการคำนวณน้อยลง

Article Details

Section
บทความวิจัย