การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ท วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Main Article Content

เบญจวรรณ จินดา
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ท วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ท วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนจากเว็บช่วยสอนแบบปกติกับแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ทในวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 83 คน ซึ่งได้จากวิธีการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้ 2 กลุ่ม จำนวน 60 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบปกติ จำนวน 30 คน กลุ่มที่ 2 เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีอัลเลิร์ท จำนวน 30 คน ผลของการวิจัยพบว่าเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ท มีประสิทธิภาพ 85.94/87.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ทวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนจากเว็บช่วยสอนแบบปกติกับแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีอัลเลิร์ทใน วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

Section
บทความวิจัย