การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ป (Buzz Group) วิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

Main Article Content

ทิพพาภรณ์ ขักขะโร
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ป (Buzz Group) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเว็บช่วยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบปกติกับแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ป และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบปกติ 30 คน และกลุ่มที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ป จำนวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัยคือเว็บช่วยสอนแบบปกติ เว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ป แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบปกติและเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบัซซ์กรุ๊ปสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอบแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บช่วยสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Article Details

Section
บทความวิจัย