การค้นคืนสารสนเทศตามการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้แบบสหความสัมพันธ์

Main Article Content

วิไลพร เลิศมหาเกียรติ
อนิราช มิ่งขวัญ

Abstract

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีมีส่งผลให้ผู้ใช้ต้องเผชิญกับข้อมูลปริมาณมหาศาลทั้งที่ตรงและไม่ตรงความต้องการ ในงานวิจัยนี้มุ่งที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับกรอบความรู้ในการวิเคราะห์สารสนเทศของห้องสมุดโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสกัดข้อมูลสารสนเทศจากหนังสือมาจัดหมวดหมู่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้แบบสหความสัมพันธ์ (Multiple DDC Relational Classification) โดยนำกรอบความรู้ระบบทศนิยมดิวอี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงความสัมพันธ์ของสัดส่วนเนื้อหาของวัสดุสารสนเทศและใช้ฟัซซี่ในการเปรียบเทียบผลในการค้นคืน เพื่อนำไปเสนอผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ด้วยกราฟิกซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มความแม่นยำ และแยกแยะผลของการค้นคืนได้ชัดเจนขึ้น

Article Details

Section
บทความวิจัย