การประมาณค่าดิสเปอร์สชันของอัลตร้าซาวด์โดยวิธีฟูริเยร์เซนทรอยด์ชิพและความสัมพันธ์คาเมอร์โครนิก

Main Article Content

มีชัย โลหะการ

Abstract

ค่าดิสเปอร์สชันของสัญญาณอัลตร้าซาวด์ เป็นค่าที่มีความสำคัญค่าหนึ่ง เพราะเป็นค่าเฉพาะตัวของวัตถุแต่ละชนิด งานวิจัยนี้นำเสนอการประมาณค่าดิสเปอร์สชันของสัญญาณอัลตร้าซาวด์ โดยวิธีฟูริเยร์เซนทรอยด์ชิพร่วมกับความสัมพันธ์คาเมอร์โครนิก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในโดเมนความถี่ โดยสัญญาณอัลตร้าซาวด์ถูกจำลองขึ้นมาจากสมการคณิตศาสตร์ซึ่งมีความถี่กลางอยู่ที่ 1 MHz และ 5 MHz โดยระบบที่จำลองขึ้นเป็นสัญญาณอัลตร้าซาวด์ที่ส่งเข้าไปในแท่งทองเหลืองที่แช่อยู่ในน้ำ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการหาค่าดิสเปอร์สชันของสัญญาณอัลตร้าซาวด์วิธีนี้มีความผิดพลาดที่ยอมรับได้ การคำนวณไม่ยุ่งยาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุที่ไม่เป็นแบบเนื้อเดียว เช่น เนื้อเยื่อจำลอง และกระดูก เป็นต้น

Article Details

Section
บทความวิจัย