ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกฎการจำแนกประเภทเชิงความสัมพันธ์

Main Article Content

จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมต่อการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคนิคกฎการจำแนกเชิงความสัมพันธ์ (CARs: Class Association Rules) โดยใช้ข้อมูลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นกรณีศึกษา เพื่อพยากรณ์คุณลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษา โดยใช้ระดับผลการเรียน ปัจจุบันกำหนดกลุ่มระดับความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักศึกษาระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ผลการทดลองพบว่า กฎการจำแนกประเภทเชิงความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น สามารถจำแนกระดับความเหมาะสมของนักศึกษาได้ในระดับดี (ร้อยละ 83.81) ซึ่งสามารถนำ ไปใช้ในการพยากรณ์ลักษณะ ความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

Article Details

Section
บทความวิจัย