เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (GreenIT)

Main Article Content

เทวา คำปาเชื้อ

Abstract

สองทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดรูปแบบ และโอกาสทางด้านการศึกษาที่หลากหลาย ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม และ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจและบริการ แทบทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนเอง ที่ผ่านมาการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพนั้นนักพัฒนาได้ให้ความสำคัญทางด้านประโยชน์การใช้งาน เสถียรภาพของระบบความปลอดภัยของข้อมูล และความสามารถการเพิ่มขยายของระบบเท่านั้น โดยไม่ได้มีการคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเลย เมื่อมีการศึกษาข้อมูลทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองที่แตกต่างออกไปพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไม่ได้มีเพียงประโยชน์อย่างที่เราเคยเข้าใจ แต่ถ้าการประยุกต์ใช้งานภายใต้การจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศเองก็จะเป็นตัวต้นเหตุของการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจศึกษาจากทั่วโลกภายใต้คำนิยามใหม่ ที่เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Green IT) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์เทคโนโลยีสำหรับปี 2009 นี้จากการจัดอันดับของบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [1] และยังยืนยันได้จากสถิติของผู้เข้าชมงาน CeBIT 2008 จากทั่วทุกมุมโลกได้ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวนี้ถึงร้อยละ 53 [2] รวมไปถึงผลลัพธ์จากการค้นคืนนับล้านเว็บเพจที่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้บนอินเทอร์เน็ต [3] บทความนี้จึงได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียวในมิติต่างๆ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยของเราได้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อศึกษา และนำพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่รอบตัวเขาให้เป็นสีเขียวในเส้นทาง และทิศทางที่ถูกต้องต่อไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ