สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาเฉพาะการเกิดขึ้นของสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

Main Article Content

ธนากร อุยพาณิชย์

Abstract

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer )หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พีซี (PC) ที่มีระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาใหม่ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างข้อมูลดิจิตอลได้ง่ายสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ง่าย โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแนวใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนเกิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือที่เราเรียกกันว่า E-Commerce โดยได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดแนวคิดในด้านการจัดการ และบริหารโดยนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) นั้นเป็นจริง กล่าวคือาสามารถบังคับใช้ได้โดยการออกกฎหมายและการรับรองผลทางกฎหมาย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ