การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของนักเรียน

Main Article Content

ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนักเรียน โดยสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมจากบริการอินเทอร์เน็ต และความคุ้มค่า ในการลงทุนด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียน การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการพฒั นาโปรแกรมตามขั้นตอนแบบ SDLC การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียน ในห้องสมุดโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จำนวน 20 เครื่อง ศึกษาข้อมูล ข้อมูลการใช้งานระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2551 – 31 สิงหาคม 2551 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ต มีจำนวนตั้งแต่ 44–5,728 เว็บไซต์ต่อวัน เฉลี่ยมีจำนวนตั้งแต่ 154 – 620 เว็บไซต์ต่อวันใน 1 สัปดาห์ และเฉลี่ยมีจำนวนตั้งแต่ 429-3,243 เว็บไซต์ต่อวันใน 1 เดือน เดือนมิถุนายนมีปริมาณการใช้น้อยที่สุดคิดเป็น 13.23% ของเดือนที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด 2) การใช้ประโยชน์จากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนักเรียนที่ตรวจสอบจากจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดและคำนวณเป็นร้อยละตามลำดับคือ ประเภทศูนย์รวมความบันเทิง 100% ประเภท อัพโหลด ตกแต่ง รูปภาพ 81.16% ประเภทดาวน์โหลด Software 55.53% และ ประเภทบริการอื่นๆ 42.47% ประเภท แชท เว็บบอร์ด และ บล็อก 39.53% ประเภทแหล่งเรียนรู้ 33.29% ประเภท บริการค้นหาข้อมูล 30.13% ประเภท อีเมล์ 26.63% 3) การใช้เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 0.50% เว็บที่เข้าใช้มากคือ http://www.clippoo.com 4) จำนวนวันที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคุ้มค่ากับการลงทุนคิดเป็น 72.22% และจำนวนเดือนที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่คุ้มค่ากับการลงทุนคิดเป็น 66.67%

Article Details

Section
บทความวิจัย