การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี

Main Article Content

แสงเดือน แก้วประสม
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract

การศึกษาค้นคว้าในการทำวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมีประโยชน์ในการนำมาใช้คือ 1) ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี  2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่สามารถจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศให้กับนักศึกษาเจ้าหน้าที่บุคลากรหรือผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาแต่เดิมมหาวิทยาลัยธนบุรีได้นำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมีระบบการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาซึ่งได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบงาน 6 ระบบคือ 1) ระบบกิจกรรมนักศึกษา 2) ระบบพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ 3) ระบบกองทุนเพื่อการศึกษา 4) ระบบส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 5)ระบบส่งเสริมการกีฬา 6) ระบบแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพการพัฒนาระบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยธนบุรีโดยในการดำเนินงานก็ได้ศึกษาระบบงานเดิมสอบถามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร ผู้ใช้ทั่วไปทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ที่นำทฤษฏีด้านต่างๆ มาประยุกต์ร่วมจากนั้นทำการพัฒนาตัวโปรแกรม ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมได้มีการทดสอบและสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าเป็นระยะๆ สรุปได้ว่าผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชียวชาญระบบมีคุณภาพในระดับค่อนข้างดีผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่ระบบมีคุณภาพในระดับมาก และผลการประเมินโดยผู้ใช้งานทั่วไป  ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

Section
บทความวิจัย