การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Main Article Content

อารีย์ มยังพงษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรู้ ทักษะการบูรณาการและอิทธิพลของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 380 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-way ANOVA และ Simple Regression Analysisผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแตกต่างกัน โดยเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ผู้มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองสูงกว่าผู้ที่ไม่มี ผู้มีประสบการณ์มากในการใช้คอมพิวเตอร์สูงกว่าผู้มีประสบการณ์น้อย และนักศึกษาต่างคณะมีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์ต่อพ่วงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือมัลติมีเดียซีดีรอมของรายวิชา ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการสอนของอาจารย์ การสนับสนุนให้นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาการให้บริการของ Self-Access และการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

Article Details

Section
บทความวิจัย