ระบบติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินและบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

Main Article Content

กมลวัฒน์ สุวรรณพัฒน์
กาญจนา วิริยะพันธ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินและบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการในการติดตามและตรวจสอบตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของทรัพย์สินและบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สะดวกสบายถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นนำเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่น เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีการส่งข้อความขนาดสั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยระบบได้ถูกพัฒนาให้สามารถในการแสดงตำแหน่งและค้นหาทรัพย์สินและบุคคลแบบเรียลไทม์  สามารถติดตามประวัติการเคลื่อนที่ของทรัพย์สินและบุคคล และสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อระบบตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายของบุคคลหรือทรัพย์สินที่ละเมิดกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ระบบถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โปรแกรมสำหรับรับข้อมูลอินพุตจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี โปรแกรมสำหรับตรวจสอบตำแหน่งทรัพย์สินและบุคคล และเว็บแอพพลิเคชันสำหรับกำหนดค่าและแสดงผลลัพธ์ ผลการประเมินคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 7 คน ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.59 จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

Article Details

Section
บทความวิจัย