กาาจัดการกฎของไฟร์วอลล์แบบกึ่งอัตโนมัติ

Main Article Content

สุชาติ คุ้มมะณี
จุรีภรณ์ ตั้งมั่นดี

Abstract

การกำหนดกฎของไฟร์วอลล์มีความซับซ้อนมาก และในปัจจุบันได้ทำการปรับปรุง และพัฒนาไฟร์วอลล์ให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน และความคลุมเครือในการตั้งกฎเสมอเมื่อ มี Packet เข้ามากระทบ ไฟร์วอลล์จะทำการค้นหากฎที่ได้กำหนดไว้เปรียบเทียบกับ Packet ที่กระทบ ซึ่งในความเป็นจริง จำนวนกฎของไฟร์วอลล์จะมีเป็นจำนวนมาก หากกฎที่ตรงกับ  Packet นั้นอยู่ลำดับท้ายๆ ของ  Rule List หรือไม่มีอยู่ใน Rule List เลย (ไฟร์วอลล์จะค้นหากฎเป็นลำดับ) จะทำให้การทำงานของไฟร์วอล์ทำงานได้ช้าผู้วิจัยจึงได้คิดค้นวิธีการจัดการกฎของไฟล์วอลล์แบบใหม่ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ ในระดับหนึ่ง เพื่อลดปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการทำงานของมนุษย์ลง โดยทำการค้นหากฎ ลดจำนวนกฎ และปรับความซับซ้อนของกฎให้มีความกระชับ และถูกต้องมากที่สุด โดยอาศัยกฎการกำจัดสิ่งผิดปกติในไฟร์วอลล์มาเป็นตัวแบบ (Engine) ในการทำงานผลปรากฏว่าตัวแบบที่สร้างขึ้นสามารถตัดสินใจในการยุบรวม และกำจัดความกำกวมของกฎบนไฟร์วอลล์ได้ด้วยตัวเอง

Article Details

Section
บทความวิจัย