การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันที่มีผลต่อการย่อความข่าวภาษาไทย

Main Article Content

ผุสดี บุญรอด
อนิราช มิ่งขวัญ
ศจีมาศ ณ วิเชียร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อความข่าวภาษาไทย และวิเคราะหองค์ประกอบเพื่อดูความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ของปัจจัยที่มีผลต่อความข่าวภาษาไทย โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างของเอกสารต้นฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ที่แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขั้นตอนวิธีการย่อความข่าว และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการย่อความข่าว และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ทำการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันที่มีผลต่อการย่อความข่าวภาษาไทย โดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการย่อความข่าวภาษาไทยประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านส่วนนำเข้าของเอกสารต้นฉบับ ด้านกระบวนการย่อความ และผลลัพธ์ที่ได้จากการย่อความเอกสาร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.99) และผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ที่มีผลต่อการย่อความข่าว พบว่า แต่ละด้านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

Section
บทความวิจัย