การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มด้วยโรโบมายด์สำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม

Main Article Content

เจษฎา ประวาลปัทม์กุล
วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
สุนทร วิทูสุรพจน์

Abstract

The purpose of this research was to compare achievement on programming language subject of the Mathayomsuksa 4 students in Saengthong Vittaya School, Songkhla, concerning Constructionism theory by RoboMind. This Quasi-Experimental research was conducted in Independent two samples. The subjects were 111 students in the second semester of the academic year 2008. The instruments used in this research were lesson plan and programming language test, different level = 0.69. Statistics utilized for data analysis were Twosample z-test. The result revealed that test scores of students using RoboMind werehigher than one another at the 0.05 level of significance.

Article Details

Section
บทความวิจัย