อาณาจักรแห่งความรู้แบบปัญญารวมหมู่

Main Article Content

เสาวคนธ์ ชูบัว
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract

อาณาจักรแห่งความรู้แบบปัญญารวมหมู่ คือการศึกษาและเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติ ที่มีรูปแบบการดำรงชีวิตกันเป็นสังคม ได้แก่ อาณาจักรมดและปลวกฝูงนกและฝูงปลา ในการจัดการองค์กรของสัตว์เหล่านี้ไม่มีผู้นำฝูงไม่มีการควบคุมจากส่วนกลาง แต่เป็นวิธีการจัดการตนเองของสมาชิกแต่ละตัว ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาจากสารสนเทศที่มีในขณะนั้น เช่น ระยะทาง อัตราความเร็ว และทิศทางในการเคลื่อนที่ จากแนวคิดนี้มนุษย์ได้นำไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายสาขา ทั้งในกลุ่มวิทยาศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

Article Details

Section
บทความวิชาการ