ระบบค้นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยใช้พื้นฐานทาง GIS

Main Article Content

ธัญพร ศรีดอกไม้

Abstract

จากความต้องการในการสอบถาม เรียกค้นข้อมูลของบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและข้อมูลอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเผยแพร่ ผ่านระบบเครือข่ายที่มีสูง ผนวกกับข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในใช้เทคโนโลยีสำเร็จรูปที่สามารถมาสนับสนุนความต้องการดังกล่าวมีราคาสูงจึงทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวถูกจำกัดอยู่ภายในกลุ่มเล็กๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเทคโนโลยีดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการเรียกค้น และแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย โดยอยู่บนพื้นฐานของซอฟต์แวร์เปิดรหัส (Open Source Software) กระบวนการหลักประกอบด้วย การแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ไปสู่ระบบฐานข้อมูล ภายใต้เทคโนโลยี SVG, MySQL, XML, PHP และการแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ผลการวิจัยและพัฒนาพบว่าระบบสามารถสนับสนุนการสอบถาม เรียกค้น และแสดงผลข้อมูลแผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แผนที่เหล่านั้นยังมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแก้ เพิ่มเติม ได้เป็นอย่างดี

Article Details

Section
บทความวิจัย