ระบบการโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคตีฟ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

Main Article Content

ภรัณยา อำมฤครัตน์
อภินันท์ จุ่นกรณ์
ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้จึงได้พัฒนาระบบ โต้ตอบแบบอินเตอร์แอคตีฟ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อทำให้ผู้เรียนที่เรียนพร้อมกันหลายห้อง สามารถทำการโต้ตอบกับครูผู้สอนโดยตอบคำถามที่ครูผู้สอนถาม ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้และเมื่อครูผู้สอนได้รับคำตอบก็สามารถแสดงคำตอบที่ผู้เรียนส่งมา แสดงผลคะแนนหรือสถิติออกสู่จอภาพแบบปัจจุบันทันที เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดีขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบได้ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง และทำการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย