ระบบการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการรอบแรกได้ต่อเนื่อง

Main Article Content

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
จิระศักดิ์ สุวรรณโณ

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใกล้เคียงระดับสากล สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่อง เพื่อนักโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงระดับสากลและมากพอรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ระบบได้จากการศึกษาวิคราะห์และออกแบบ จากการวิจัยเอกสารและศึกษาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีนักเรียน จำนวนหนึ่งสอบผ่านโอลิมปิกวิชาการรอบแรก ได้ต่อเนื่อง ผลการวิจัย ได้ระบบการเรียนการสอนมหภาค (Macro System) ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยย่อย คือ หน่วยคัดกรอง หน่วยสร้างเสริมประสบการณ์ หน่วยการเรียนการสอน หน่วยความสัมพันธ์และยกย่อง และหน่วยวัดและประเมินผล ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย