การจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์แบบอัตโนมัติโดยใช้สารสนเทศทางภาพและภาษา

Main Article Content

ภูวดล ช่างแก้ว
รัชฎา คงคะจันทร์

Abstract

ปัจจุบันการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เรตติ้ง” ยังคงใช้คนในการพิจารณาซึ่งจะใช้เวลานานและอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในส่วนของคณะกรรมการแต่ละท่าน ทำให้ต้องใช้วิธีการลงมติระหว่างคณะกรรมการเอง อีกทั้งผลการพิจารณายังคงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึกของคณะกรรมการเป็นหลักการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ช่วยให้การพิจารณาระดับความเหมาะสมภาพยนต์มีความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดตามมาได้อีกด้วยผู้วิจัยนำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยใช้ข้อมูลสี (Color) ข้อมูลของ
ภาษา (Speech) ที่อยู่ในรูปของข้อความ (Text) นำมาเปรียบเทียบโดยใช้ Color Matching และ Word Matching ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไข 2 ประการของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แก่ ความรุนแรงและภาษาจำแนกและจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์ตั้งแต่เรต 13+ จนถึง เรต 18+ ระบบที่ได้มีความถูกต้องอยู่ที่ประมาณ 80.00%

Article Details

Section
บทความวิจัย