แบบจำลองการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าโดยใช้วิธีผสมของวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์และขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม

Main Article Content

สิทธา แก้วแปงจันทร์
เสมอแข สมหอม
ลำปาง แสนจันทร์

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทย ด้วยวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์เพื่อพยากรณ์ข้อมูลและใช้ขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียมในการหาพารามิเตอร์ปรับให้เรียบที่เหมาะสมโดยทดลองตำแหน่งทศนิยม 1 ถึง 5 ตำแหน่ง ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียมใช้เวลาในการหาพารามิเตอร์น้อยกว่าวิธีทดลองทุกค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ทศนิยม 2 ตำแหน่งขึ้นไป ขณะที่ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์มีค่าน้อยกว่าวิธีการสุ่มแบบทั่วๆไป ที่มีการทดลองสุ่ม 40,000 ครั้ง

Article Details

Section
บทความวิจัย