ระบบการแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เป็นอักษรปกติ

Main Article Content

วลัยนุช ธรรมนิตยกุล
รัชฎา คงคะจันทร์

Abstract

บทความนี้ต้องการนำเสนอหลักการแปลเอกสารจากอักษรเบรลล์ชนิดสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) เป็นอักษรปกติ โดยหลักการนี้เป็นขั้นตอนของการประมวลผลขั้นปลายซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์และเนื่องจากรหัสอักษรเบรลล์หนึ่งๆ สามารถแปลเป็นได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอกฎสำหรับการวิเคราะห์อักษรเบรลล์และพจนานุกรมอักษรเบรลล์เพื่อนำมาใช้สำหรับคัดกรองตัวอักษร ที่ไม่ถูกต้องออกจากนั้นจึงนำตัวอักษรที่ผ่านการคัดกรองมารวมเป็นคำ และประโยค จากนั้นใช้ N-Gram ในการคำนวณคะแนนของแต่ละประโยคร่วมกับข้อมูลจากคลังข้อมูล Orchid โดยที่ประโยคที่มีคะแนนของความเป็นไปได้สูงสุดจะถูกเลือกเป็นคำตอบ บทความนี้ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยทดสอบกับข้อมูลของเอกสารจำนวน 50 หน้า และทำการเปรียบเทียบกับผลที่ได้กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ่งระบบให้เปอร์เซนต์ความถูกต้องมากกว่า 80%

Article Details

Section
บทความวิจัย