การพัฒนาระบบแปลภาษาด้วยเครื่องแบบออนไลน์สำหรับภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น

Main Article Content

ณัฐพงษ์ จุฑางกูร
นราธิป เที่ยงแท้

Abstract

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบแปลภาษาด้วยเครื่องแบบใช้กฎสำหรับการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่นมีความแตกต่างเชิงโครงสร้างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียงลำดับของคำ คำช่วย และการผันกริยาซึ่งจุดนี้ทำให้การพัฒนาระบบแปลภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย ระบบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ สามารถแปลประโยคภาษาไทยพื้นฐานไปเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เพียงแค่พิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปในระบบเท่านั้น ผลการทดลองในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถแปลประโยคในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับภาษาญี่ปุ่นได้ นอกจากนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้

Article Details

Section
บทความวิจัย