การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนออนไลน์เพื่อการสืบค้นสื่อประสมและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

กิตติมศักดิ์ ในจิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อสร้างระบบห้องสมุดเสมือนออนไลน์เพื่อการสืบค้นสื่อประสมและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ระบบจัดหมวดหมู่ ระบบการบริหารจัดการ และระบบใช้งาน และสืบค้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ที่ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจำนวน 30 คน กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อสอบวัดผล แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานผลวิจัยพบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มที่ได้ใช้งานระบบสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้งาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินอยู่ที่ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.23) สรุปได้ว่าระบบที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอนได้

Article Details

Section
บทความวิจัย