การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคของเหมืองข้อมูล

Main Article Content

วิระ จิรกิจอนุสรณ์
ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

Abstract

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ของภาครัฐที่นำมาจัดทำงบประมาณในการพัฒนาประเทศ ประสิทธิผลของการพยากรณ์รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิผลด้วย เทคนิคของเหมืองข้อมูลได้ถูกนำมาใช้ในงานประยุกต์หลายแขนงรวมทั้งการศึกษาวิจัยคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตามปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ในการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั้งหมดงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเพิ่มเติมปัจจัย อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ และงานวิจัยนี้สร้างแบบจำลองด้วยเงื่อนไขที่หลากหลาย จากการศึกษาวิจัยพบว่าแบบจำลอง Multilayer perceptron ที่ใช้ตัวแปร ค่าดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีสินค้านำเข้า ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน รายจ่ายภาครัฐ จะให้ค่าการคาดการณ์ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีค่าผิดพลาดในการคาดการณ์เฉลี่ยน้อยที่สุด และมีการคาดการณ์ถูกต้องเฉลี่ยคิดเป็น 98 %

Article Details

Section
บทความวิจัย