การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีด้วยเนื้อหาของภาพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Main Article Content

บุญวิภา ราศรีสุทธิ์
เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีการจำแนกประเภทดอกกล้วยไม้รองเท้านารี โดยทำการวิเคราะห์ภาพจากการสังเกตคุณสมบัติที่แสดงอยู่ภายในภาพ ที่สามารถช่วยให้การสืบค้นภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดช่องว่างทางความหมายที่มักเกิดขึ้นในการใช้คำในการค้นหาภาพ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกภาพดอกไม้โดยส่วนใหญ่นั้น มักใช้วิธีจำแนกจากดอกไม้หลายชนิดที่อยู่คนละวงศ์ ซึ่งยังไม่ค่อยมีการเจาะจงจำแนกพืชดอกในวงศ์หรือสกุลเดียวกัน ผู้วิจัยจึงนำเสนอวิธีการจำแนกประเภทดอกกล้วยไม้รองเท้านารี โดยใช้การพิจารณาจากชุดคุณลักษณะสำคัญที่สามารถมองเห็นได้จากภาพ ซึ่งภาพที่ใช้เป็นภาพหน้าตรงที่สามารถเห็นดอกชัดเจนและพิจารณาจากลักษณะพื้นฐานภายในภาพที่มองเห็น (Visual Features) ทั้งจากคุณลักษณะเกี่ยวกับสี (Color) และคุณลักษณะเกี่ยวกับรูปร่าง (Shape) โดยทดสอบประสิทธิภาพในการจำแนกกับภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารี จำนวนห้าชนิดที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ผลการทดลองโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียมสามารถจำแนกได้ถูกต้องถึง 90.5 %

Article Details

Section
บทความวิจัย