การขยายแบบจำลองการออกแบบที่อิสระจากแพลตฟอร์มให้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย

Main Article Content

ณัฐกานต์ สรรพจักร
ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

Abstract

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ MDA เป็นแนวคิดในการใช้แบบจำลอง (Software Model) ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบจะสร้างแบบจำลอง PIM โดยให้ความสำคัญกับความต้องการหลัก (Functional Requirement) ของระบบเป็นหลัก ในขณะที่ความต้องการด้านความปลอดภัย (Security) จะถูกนำไปเพิ่มเติมใหกับแอพพลิเคชันหลังกระบวนการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางในการเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยลงในแบบจำลอง PIM ครอบคลุมเรื่องการพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) การรักษาความลับ (Confidentiality) และการรักษาความสมบูรณ์ (Integrity) โดยใช้วิธีการเพิ่มขยายเมตาโมเดลของ UML และเสนอแนวทางในการแปลงแบบจำลอง PIM ที่มีการกำหนดคุณสมบัติความปลอดภัยเป็นแบบจำลอง PSM ที่รองรับการรักษาความปลอดภัยได้ ภายใต้การพัฒนาแอพพลิเคชันเว็บเซอร์วิส และมีการกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ WS-Security

Article Details

Section
บทความวิจัย