สถาปัตยกรรมเชิงบริการ OSGi แบบเบ็ดเสร็จเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างโปรโตคอลค้นหาบริการวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม

Main Article Content

กิตติ เชี่ยวชาญ
สุนทร วิทูสุรพจน์

Abstract

แม้ว่าปัญหาข้อด้อยเชิงสถาปัตยกรรมของเครือข่ายบ้านหรือสำนักงานอัจฉริยะตามมาตรฐาน UPnP สามารถแก้ไขได้โดยใช้กลไกแบบสะพานสื่อสารเข้ามาช่วยงานที่อุปกรณ์เกตเวย์ของเครือข่าย เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาบริการข้ามเครือข่าย UPnP ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ตาม การจำกัดให้กลไกประสานงานจับคู่บริการระหว่างคู่โพรโทคอลหนึ่งๆ ดังที่พบในงานวิจัยจำนวนมากนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับกับความหลากหลายของแอพพลิเคชันได้ บทความนี้จึงเสนอให้จัดการต่อปัญหานี้โดยนำคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมเชิงบริการแบบ OSGi เข้าใช้งาน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับกลไกแบบสะพานสื่อสารในการจับคู่บริการระหว่างโพรโทคอลได้อย่างหลากหลาย กลไกบริการเบ็ดเสร็จแบบสะพานสื่อสารที่นำเสนอนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน มีความเป็นอิสระต่อการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้งานกับโพรโทคอลต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระและยังสะดวกต่อการดำเนินการ

Article Details

Section
บทความวิจัย