รูปแบบการเรียนการสอนแบบทีเคโอเพื่อเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์

Main Article Content

ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
มนต์ชั เทียนทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบทีเคโอ ในการเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 การร่างแบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนการสอน จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการเรียนการสอน จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน โดยใช้เทคนิค EDFR ขั้นที่ 3 การประเมินด้านเนื้อหา จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ขั้นที่ 4 การสร้างเครื่องมือรูปแบบการเรียนการสอนแบบทีเคโอ โดยประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ขั้นที่ 5 การทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มผู้เรียน ขั้นที่ 6 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 32 คน จากผลการทดลอง โดยใช้ สถิติ One-way-ANOVA วิเคราะห์คะแนนผู้เรียน พบว่า ค่าคะแนนผู้เรียนกับคะแนนจากการทำนายมีค่าไม่แตกต่างกัน (p>.05) และใช้สถิติ Two-way ANOVA วิเคราะห์ พบว่า บทเรียนกับระดับของผู้เรียนมีผลต่อคะแนนสอบ (p<.05) และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับระดับของผู้เรียน (p>.05) และผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนที่สูงขึ้น สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบทีเคโอ สามารถเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการเรียนเป็นกลุ่มและเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย