การออกแบบโพรโทคอลการเข้ารหัส

Main Article Content

ศิรปัฐช์ บุญครอง

Abstract

โพรโทคอลการเข้ารหัส (Cryptographic Protocol) มีบทบาทสำคัญยิ่งในโลกแห่งการสื่อสารข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้นผู้ออกแบบโพรโทคอลการเข้ารหัสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงหลักการหรือแนวทางที่ถูกต้อง หลักการที่แนะนำในบทความนี้จะชี้ให้ผู้ออกแบบโพรโทคอลการเข้ารหัสเห็นถึงความสำคัญของเรื่องต่างๆ เช่น ความหมายของข้อความที่ถูกรับส่งในโพรโทคอล ความจำเป็นและความถูกต้องในการใช้กระบวนการการเข้ารหัส (Encryption) และความจำเป็นที่ข้อความต้องมีความสดใหม่ (Freshness) หลักการต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบโพรโทคอลการเข้ารหัสพึงต้องรู้ และเข้าใจ เพื่อที่จะได้มาซึ่งโพรโทคอลการเข้ารหัสที่มีช่องโหว่ในการโจมตีน้อยลง และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ